Vedtægt for Danmarks Lodsmuseumsforening

               § 1     Navn

1.1.     Foreningens navn er Danmarks Lodsmuseumsforening (herefter foreningen).

           

           § 2     Hjemsted

2.1.     Foreningens hjemsted er Dragør Kommune.

  

           § 3     Formål og ansvarsområde

3.1.     Foreningens formål er at fungere som støtte og som sparringpartner for den selvejende

           institution Museum Amager og igennem dette, at arbejde for at udbrede kendskabet til

           og brugen af Museum Amager, at fremme og opretholde befolkningens interesse for

           Museum Amager og at bidrage med frivilligt arbejde for Danmarks Lodsmuseum. 

3.2.    Som foreningsmedlem kan optages enhver med interesse for

          Danmarks Lodsmuseumsforening.

 

           § 4     Generalforsamlinger

4.1.     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2.     Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og har

           følgende dagsorden:  

4.3.     Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal    

           fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.

4.4.     Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller ønske ytret   

           af et flertal på en ordinær generalforsamling, eller såfremt skriftlig og begrundet begæring  

           om en ekstraordinær generalforsamling fremsættes af mindst 1/4 af foreningens

           medlemmer.

 4.4.1. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen er

           fremsat over for bestyrelsen, eller bestyrelsen har truffet beslutning om afholdelse af en      

           ekstraordinær generalforsamling.  

4.5.     Indkaldelse til generalforsamling skal ske med et varsel på mindst 8 dage og skal ske via 

           brev til medlemmerne eller bekendtgørelse i lokalpressen. Indkaldelsen skal angive dags-

           ordenen for generalforsamlingen.

4.6.     Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de frem-

           mødte, jf. dog pkt. 4.6.1. Medlemmerne kan stemme ved skriftlig fuldmagt udstedt til 

           bestyrelsen eller et medlem med stemmeret.

4.6.1.  Medlemmer der er i restance med betaling af kontingent har ikke stemmeret på gene-

           ralforsamlingen.

4.6.2.  Til beslutning om ændring ad foreningens vedtægter kræves at mindst 2/3 af foreningens

            medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget herefter træffes med al-

            mindelig stemmeflerhed. 

4.6.3.   Såfremt kravet om fremmøde på generalforsamlingen ikke er opfyldt, men der blandt de 

            fremmødte er flertal for forslaget, forelægges forslaget på en ny generalforsamling, hvor       

            det herefter kan vedtages med almindelig stemmeflerhed uden krav om 2/3 fremmøde af 

            medlemmerne.

4.7.     Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre et medlem eller bestyrelsen ønsker 

           skriftlig afstemning, eller dirigenten måtte beslutte dette.

 

            § 5    Foreningens bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og valg af disse

5.1.     Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på en ordinær

           generalforsamling.  Herudover vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter.

5.2.     Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger sin formand, næstformand og kasserer. Disse

           hverv kan ikke forenes. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

5.3.     Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år, således at der hvert år er et antal  

           på enten 4 eller 5 på valg. Bestyrelsesuppleanter vælges for en periode på 2 år

5.4.     Hvervet som bestyrelsesmedlem i foreningen er ulønnet.

 

           § 6     Bestyrelsens opgaver, ansvar og beføjelser

6.1.     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.2.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

6.3.     Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for-   

           mandens stemme udslagsgivende, eller i tilfælde af formandens forfald til et møde - 

           næstformandens.

6.4.     Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og definere dets kompetence. Forretnings-

           udvalget skal som minimum bestå af formanden og/eller næstformanden og kassereren.

6.5.     Bestyrelsen vælger en sekretær, der optager referater fra møderne. Referater formidles

           til bestyrelsesmedlemmerne samt revisor.

6.6.     Bestyrelsen afholder minimum to møder om året og i øvrigt efter behov.

6.7.     Foreningen tegnes af formanden eller ved dennes forfald - næstformanden - i forening

           med et bestyrelsesmedlem.

6.8.     Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift og forvaltningen af foreningens formue.    

                                                                                                                                                     

          § 7     Budget, regnskab og revision

7.1.    Foreningens bestyrelse skal årligt udarbejde forslag til budget, herunder forslag til kon-

          tingent for det kommende år.

7.2.    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.3.    Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen og påtegnes af foreningens

          revisor.

7.3.1. Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen, jf. pkt. 4.2.

 

          § 8      Ophør af foreningen

8.1.   Forslag på en generalforsamling om foreningens opløsning kan kun vedtages, jf. pkt. 4.4.,   

         pkt. 4.4.1., pkt. 4.5., pkt. 4.6., pkt. 4.6.1., pkt. 4.6.3. og pkt. 4.7.

8.2    Forslag om ophør af foreningen skal indeholde forslag om, hvorledes der skal forholdes med

         foreningens formue og aktiver.

 

          § 9      Ændringsbestemmelser

9.1.    Foreningen “Danmarks Lodsmuseum” i Dragør, stiftet 27. juni 2007, ændrer med denne  

          vedtægt navn til Danmarks Lodsmuseumsforening. Navnet “Danmarks Lodsmuseum” er  

          registeret af foreningen i Foreningsregisteret og beskyttet som www. domænenavn.

9.2.    Retten til at modtage donationer fra ansøgninger til fonde om at modtage støtte til at eta-

          blere og indrette et lodsmuseum i den gamle lodsstation i Dragør Havn, Gamle Havn 11,  

          som foreningen Danmarks Lodsmuseum i Dragør har indgivet i perioden fra dens stiftelse   

          til dens vedtægtsændring 20. oktober 2009 overdrager foreningen til det statsanerkendte  

          Museum Amager, der er en selvejende institution med hjemsted i Dragør Kommune.                      

9.3.    Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i foreningen Danmarks Lodsmuseum 

          27. juni 2007 og ændret på en ekstraordinær generalforsamling 20. oktober 2009. 

 

.........................................       ...........................................     ...........................................

              formand                               næstformand                              kasserer