Danmarks Lodsmuseumsforening Generalforsamling 21. marts 2017 Referat

1.    Valg af Dirigent

Det blev pointeret, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt både ved omdelte indkaldelser og via en annonce i Dragør Nyt.

2.    Aflæggelse af formandens beretning ved Ida.

I 2016 var det 5 år siden at Danmarks Lodsmuseum åbnede og i år er det 10 år siden at Danmarks Lodsmuseumsforening havde sin første generalforsamling. Der er sket rigtig meget siden dengang, hvor det nære mål var at erhverve den gamle Lodsstation, det er alt sammen historie nu. Det har været spændende år, - det har ind imellem været et slid, men det har ikke været kedeligt og målet har været hele tiden at gøre Danmarks Lodsmuseum besøgsegnet for både voksne og børn. Vi ønsker at vedligeholde den gamle oprindelige stemning fra da lodserne arbejdede på stedet, således at folk virkelig fornemmer den gamle arbejdsplads. Samtidig vil vi gerne vise den spændende udvikling lodseriet har været ude i siden lodserne forlod deres arbejdsplads i 2006 til det helt moderne lodseri i dag. Vi bruger udstillingsarealet i værkstedet til skiftende udstillinger, der er med til at binde fortid og nutid sammen. Stabiliteten og sikkerheden får vi ved at være en del af Museum Amager, det skal der ikke herske tvivl om. Vi er til stadighed i kontakt med Søren Mentz og ledelsen på Faders Minde, således at de tiltag vi tager passer ind i Museum Amagers linje, og at økonomien kan bære igennem. En større post var i år udskiftning af det meget gamle gasfyr.
Bestyrelsen har i 2016 haft 5 bestyrelsesmøder, og de frivillige, som også inkluderer bestyrelsen, afholder arbejdsmøder hver anden mandag året rundt. Her møder langt de fleste frivillige op, både for høre nyt, men også for at yde en indsats for museet. Det er her ideerne opstår, og viden om den maritime historie kommer på banen. Det er de frivillige, der har udtænkt og opbygget de fine udstillinger, der hen over årene har været vist i lodsernes gamle værksted. Det er de frivillige, der har lavet foldere, plakater og anden informationsmateriale der i dag kan ses på museet. Det er de frivillige, der sørger for den almindelige vedligeholdelse af bygningen udvendigt og indvendigt, og her er både mindre og større opgaver på dagsordenen. Det er de frivillige, der gør rent og gør museet klar til den årlige åbningsdag. Det er de frivillige, der står for årets store og ressource krævende arrangement Lodsens Dag. Frivilliggruppen har desuden dannet flere undergrupper, der arbejder med mere specifikke emner.
Historiegruppen er efter et omfattende arbejde færdig med en database om samtlige lodserier i Danmark. Det er en enestående registrering af Danmarks lodshistorie. Arbejdet kommer til at ligge på sin egen hjemmeside, og vi forventer at basen er tilgængelig for alle i 2017. Der er lagt en enorm arbejdsindsats i projektet, der har strakt sig over nogle år. Med dette arbejde lever vores museumhelt op til sit navn Danmarks Lodsmuseum.
Vores udstillingsgruppe kunne 1. maj præsentere en meget flot udstilling om "Lodsens hverdag". Udstillingen er den ene del af to mindeudstillinger, der blev lavet om Dragør lods Pehr Mark Olsen og hans hustru Leise Blaess Schmidt. På Dragør Museum viste man stemninger fra deres hjem på Hollands Fed, og på Danmarks Lodsmuseum var den primære idé at vise, hvordan en lodsning foregår, på Per Mark Olsens tid i 1970erne, og desuden hvordan et moderne lodseri arbejder. DanPilot har doneret alle nutidige fotos og moderne film. Mannequinen der tager imod, har tidligere lodsformand Jens Lydom Christensens lodsuniform på, som museet fik doneret efter hans død. På udstillingen vises en række film om lodseri. Har I ikke allerede set udstillingen, så er chancen der stadig, da den forbliver en del af programmet også i 2017.
Frivilliggruppen passer desuden de to museumsbåde lodsbåden Ravnen og isbåden Mågen. Ravnen ligger nu fast på sin plads ved Pakhuset, den er ikke i for god stand, men vi prøver at holde det værste forfald borte. Isbåden derimod har fået en spændende renæssance, idet den er blevet sat i stand og blev sat i søen sidste sommer, til stor morskab og glæde for dem der havde lagt knofedt i, men også for os andre der fik lov at ro en tur i havnen med den fine lille båd. Senere blev der skaffet en mast, og den blev rigget op som en smakkejolle. Det er blevet til flere fine ture udenfor havnen og flere gange sammen med et par andre joller af samme slags. Det er ufatteligt, at den gamle egetræsjolle kan holde tæt, selv som den har været på land det meste af de sidste 50 år. Der har været stor begejstring blandt bådentusiasterne både blandt Lodsmuseets frivillige, men også folk fra Dragør Museum. En knyttegruppe blev startet sidst på året. Det er meningen, at frivillige skal knytte sømandsmåtter af tovværk. Holdet arbejder i Elisabethskuret, hvor faciliteterne er gode. Hvis der kommer ordentlig gang i produktionen, er det meningen, at måtterne skal sælges i museumsbutikken. Desuden deltager flere frivillige i modellauget, som restaurerer gamle skibsmodeller. Der er oprettet en kalkegruppe, der skal forsøge at holde Lodsstationen præsentabel. Foreningen modtog for et år siden en stor donation fra Lions Club til et stort telt til Lodsens Dag. Teltet blev indkøbt i 2016, og gjorde sig godt på havnepladsen, sammen med vores andet telt. Aktiviteterne i løbet af året så således ud.
1. marts afholdt foreningen generalforsamling.
26. og 27. april deltog 55 medlemmer i foreningens to dages videnudflugt til Esbjerg og Fanø. Vi besøgte Vadehavsmuseet, Fanø Museum og vi fik en interessant rundvisning i Sønderho. Der blev serveret en fin middag med efterfølgende socialt samvær. Turen var spændende og givende og alle var godt tilfredse, og bar over med vejrguderne, der viste sig fra den mere rå side.
1. maj Udstillingen "Lodsens hverdag" åbnede med ca. 70 besøgende.
28. juli. Lodsens dag er et stort krævende arrangement. Der er rigtig meget praktisk arbejde og det kræver mange frivillige at opstille de nye telte. Alle de forskellige aktiviteter skal være klar i telte ude og i museet inde. Der blev sidste år lavet en ny forbedret udgave af Søfartsbogen, der gjorde stor lykke. Med den i hånden kunne børnene prøve de mange maritime og lærerige aktiviteter. Amager Jagthorns blæsere sørgede for at blæse gang i dagen fra lodstårnet. Igen i år lå DanPilots moderne lodsbåd inderst i havnen, og de fik besøg af mange gæster. Alle frivillige samt andre indkaldte hjælpere var i foreningens T-shirts og nye kasketter. Arrangementet er gratis, men vi har en mindre indtægt fra fiskedammen og som noget nyt var der opstillet en kasse til frivillige bidrag, og den gav også en pæn indtægt. Dragør Is sponserede igen adskillige flotte is til konkurrencen, stor tak til Dragør Is.
10. september. Udflugt til Drogden Fyr. Ca. 20 personer sejlede med Jens Wagner til Drogden Fyr. En dramatisk tur, da båden i første omgang ikke kunne lægge til Fyret p.g.a. for store bølger. Med en ny båd lykkedes det med et reduceret antal passagerer. En spændende dag på det nedrivningstruede fyr.
26. september afholdt vi sæsonafslutning for de frivillige. Man medbragte selv sin mad og vin, og man kunne invitere sin partner med til en festlig dag i Pakhuset.
28. november afholdt vi julefrokost på sammenskuds basis.
6. december havde foreningen meldt sig til det lokale julearrangement "Levende låger". Vi havde pyntet det ene vindue i værkstedet og under festlige former blev det afsløret. Vi serverede gløgg og småkager og sang vores slagsang Lodsens Sang. Ca. 60 deltog i stille skønt vintervejr, og dem der havde lyst kunne efterfølgende besøge museet.
Jeg vil gerne takke alle der i det forløbne år har hjulpet og støttet Danmarks Lodsmuseumsforening: Museum Amagers ledelse og ansatte, Dragør Museumsforening for positivt samarbejde omkring isbåden Mågen, Dragørs Havnefoged for hjælp i forbindelse med Lodsens Dag, Dragør Nyt for at bringe stof om museet i den lokale presse. DanPilot for der støtte på Lodsens Dag og for materiale til den nye udstilling. Tak til Carsten Maass og Bente Wallø for godt samarbejde, de tre museumsforeninger imellem.
Til sidst tak til hele bestyrelsen for et inspirerende og givende år, og specielt tak til næstformanden Niels Valdemar for hans støtte til alt bestyrelsesarbejde og hans planlægning af foreningens store omfattende todages videntur. Tak til kassereren Niels for at holde styr på regnskabet, Mette for utallige referater, Peter sine gode kontakter og hjælpsomhed, Bodil for opdatering af PR mappen, Poul for en stor indsats på databasen om Danmarks Lodserier, Erlan for sit initiativ omkring Mågen, Peter Herskind for sin erfaring og kontakt til DanPilot, Erling for konsulentvirksomhed i forbindelse med udstillingen og Kurt for sit store arbejde som vicevært. Tak til revisoren for kritisk revision. Tak til frivilliggruppen for deres engagement og indsats.
Arbejdsplan for 2017
1. marts. Foredrag "I nordboernes kølvand". Et vikingeskibstogt langs Grønlands kyst.
21. marts. Generalforsamling.
25. og 26. marts. De frivillige deltager i historiske dage i Øksnehallen
1. maj. Åbning af udstillingen "Lodsens Hverdag"
16. og 17. maj. Videnudflugt til Flensborg og Christiansfeldt.
29. juli. Lodsens Dag.
Formandens beretning blev godkendt

3.    Aflæggelse af regnskabfor 2016 ved kassereren. Ingenkommentarer. Godkendt.

4.    Forelæggelse af budget og arbejdsplan.

Budgettet i bilag og arbejdsplan i Formandens beretning.
Her ud over en kort redegørelse for kustodetjenesten på Lodsmuseet ved Mette Mortensen.
I 2016 blev åbningstiden indskrænket. Den samme plan er der for 2017. Lodsmuseet er tydeligvis især besøgt af sejlere og andre fagligt interesserede. På ”Lodsens dag” er der utrolig mange besøg af især forældre og bedsteforældre med deres børn/børnebørn. Vi synes, at det er vigtigt, at der er gratis adgang. Frivilliggruppen deltager også, når der skal skaffes folk til de Skolernes historieløb og den aktuelle ”Historiske Dage” i Øksnehallen. Både kustodegruppen og de frivillige er meget villige til at gå ind i arrangementer, og kustodeskemaet får vi puslet sammen, så vi alle kan holde ferie og holde museet åbent.

5.   Vedtægtsændringer i relation til den nye struktur for Museum Amager blev uden diskussion vedtaget.

6.   Kontingent. I 2017 er kontingentet stadig 100 kr. om året. Fra 2018 er kontingentet 125 kr. årligt for alle museumsforeningerne. Blev vedtaget.

7.   Valg af bestyrelsen: På valg: Erlan Holtehus, Bodil Falkenberg, Peter Jans, Ida Clementsen. Alle blev genvalgt.
      Suppleanter: Erling Ravn og Kurt Olesen blev genvalgt.

8.   Valg revisor: Helge Christiansen blev genvalgt. Revisorsuppleant nyvalgt Anne Szipli

9. Evt. - Ifølge Søren Mentz holder Mølstedmuseet ikke åbent i 2017. Muligvis sidder der en person og maler.
           - Niels Valdemar fortalte om udfaset 35 år gamle Lodsbåd 202, der er blevet os tilbudt. Hverken Museum Amager eller Danmarks Lodsmuseumsforenings frivilliggruppe kan påtage sig ansvaret for en sådan båd, selv om det lyder spændende. Niels Valdemar vil forsøge at lave et uafhængigt lav for interesserede. Interesserede kan henvende sig til Anna Lise Juelsberg.


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Vedtægtsændringer. Alle, der var tilstede, stemte ja til ændringerne. Da det var en ekstraordinær generalforsamling, er der ingen regler
angående hvor mange af medlemmerne, der skal være til stede.