Danmarks Lodsmuseumsforening Generalforsamling 1. marts 2016 Referat

 

Danmarks Lodsmuseumsforenings formand Ida Clementsen bød velkommen til ca. 70 fremmødte medlemmer.

Der blev holdt en kort mindestund for afdøde frivillige Kurt Mathisen og Ib Mouritsen.

1. Valg af dirigent. Hanne Bendtsen blev valgt som dirigent, og hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning for Danmarks Lodsmuseumsforening 2015 ved Ida Clementsen.

Hvad er det, der får et foreningsarbejde til at blomstre? Det er naturligvis først og fremmest interessen for det, man samles om, og i vores tilfælde er det den gamle lodsstation på Dragør havn og lodseriets spændende historie, der er baggrunden. Men at få arbejdet til at blomstre skyldes alene den ildhu og det engagement, de enkelte aktive medlemmer frivilligt lægger i arbejdet. Det er de mange faglige og menneskelige talenter, de frivillige byder ind med, der er afgørende for, at foreningen udvikles. Mange støtter foreningsformålet alene ved deres medlemskab, og forhåbentlig rigtig mange gratis besøg på især Danmarks Lodsmuseum, men også på Dragør Museum og Amagermuseet - stor, stor tak til dem. Nogle vælger at sidde i bestyrelsen og tage det mere overordnede ansvar, andre at deltage i det frivillige daglige arbejde.

I Danmarks Lodsmuseumsforening har det frivillige arbejde en høj prioritering, og det har båret frugt. Der er i dag en sammentømret arbejdsgruppe som består af ca. 25 frivillige, heriblandt bestyrelsesmedlemmerne, som i år kan se tilbage på 5 års livlig museumsaktivitet, idet Danmarks Lodsmuseum åbnede 4. maj 2011, tillykke med det. Den gode ånd der er i foreningen og på museet, kan vi også takke Museum Amagers nye leder Søren Menz for, der med sin gode ledelsesstil har skabt ro, stabilitet og entusiasme i hele organisationen. Bestyrelsen har i 2015 afholdt 5 bestyrelsesmøder, og frivillige deltaget i arbejdsmøder hver anden mandag i ulige uger. Mandagsmøderne er limen der holder gruppen sammen og engageret. Her bliver diskuteret lodshistorie, der orienteres om udviklingen på Danmarks Lodsmuseum og Museum Amager, og praktiske arbejdsopgaver fordelt. Frivilliggruppen har løbende vedligeholdt Lodsstationen udvendig og indvendig med alt forefaldende arbejde, samt sørget for rengøring.

Frivilliggruppen har desuden dannet undergrupper, der arbejder med mere målrettede projekter:

Historiegruppen er ved at opbygge en detaljeret database for alle danske lodserier gennem tiderne. Det er et meget omfattende og tidskrævende arbejde, at fremskaffe al den viden der findes på området. Gruppen har arbejdet godt et år, og det ser ud som om, at 2016 bliver året, hvor den spændende database er færdig, og kan blive en del af Museum Amagers vidensbank. Arbejdet vil cementere at Danmarks Lodsmuseum, også er hele Danmarks Lodsmuseum.

En udstillingsgruppe arbejder med kommende udstillinger på Danmarks Lodsmuseum og er i øjeblikket ved at forberede en udstilling om "Lodsens hverdag". Udstillingen laves i samarbejde med Museum Amager og Lokalarkivet, og skal vise hvordan en lods arbejder, fra han går hjemmefra, udfører sin lodsning, til han er tilbage igen. Der vil være fokus på afdøde Dragør lods Pehr Mark Olsen, som var gift med Leise Schmidt, der har doneret hele sin store arv til Museum Amager. Udstillingen skal samkøres med Dragør Museum, hvor man viser Pehr Mark Olsen og Leise Schmidt's hjem.

Frivilliggruppen passer de to museumsbåde: Mågen og Ravnen. 2015 lykkedes det endelig at få Ravnen flyttet til sin nuværende plads øst for Pakhuset. Løsningen blev, at vi gravede bådens køl ned i et lag af småsten, således at den nu er meget mere synlig for interesserede forbipasserende, og samtidig med, at den ikke tager udsynet fra gæster i Pakhuset og på Lodsmuseet. Nyvang Gartneri gravede den dybe rende vederlagsfrit. Havnekontoret var behjælpelig med støtte og vejledning. Vores frivilliggruppe sørgede for alt det afsluttende gravearbejde. Dragør Museumsforening og Danmarks Lodsmuseumsforening delte de øvrige udgifter til kran og småsten. Isbåden Mågen er smukt placeret ved siden af Ravnen. Danmarks Lodsmuseum holdt åbent fra 1. maj til 1. oktober, samt i hele efterårsferien. Det er frivillige, der er ansat som kustodevagt. Museet holdt desuden åbent 3 weekender i december med gratis adgang i forbindelse med "Jul i Dragør", hvor der var rundvisning og maritimt juleklip.

I vores forsøg på at trække børnefamilierne indenfor, har vi i flere år haft en lærerig skattejagt, og det har været en succes. Der bliver udtrukket 2 vindere om året - en for deltagerne på "Lodsens Dag" og en for deltagere hele året. Børn og voksne kan desuden sejle med en simulator og studere sejladsen i Øresund på et AIS program. Et hjørne er indrettet med et lille bord og stole og mulighed for at farvelægge lodstegninger.

I årets løb har foreningen modtaget flere donationer. Lions Club har doneret 5.000 kr. til et nyt stort telt til Lodsens Dag, Afdøde medlem og aktive frivillig Ib Mouritzen har doneret 2.500 kr. til frivilliggruppen, der skal gå til nye T-Shirts og kasketter. Frivillig John Eddy Andersen har ligeledes doneret et telt til foreningen.

Aktiviteterne i løbet af året har set således ud:

23. februar. Bestyrelsen og de frivillige besøgte Museum Amagers magasiner på Nordstrandskolen. Magasin- og samlingsansvarlig fra museet Kaspar Tjalve viste rundt.

14. marts. Visionsseminar for Museum Amager. I Seminaret deltog kommunalpolitikere, kulturpersonligheder, bestyrelsesmedlemmer og frivillige. I Kulturstyrelsens, nu Slots- og Kulturstyrelsen, kvalitetstjek for 8 år siden havde styrelsen adskillige bemærkninger til Museum Amagers drift. Et forestående nyt kvalitetstjek betød, at der skulle rettes op på de bemærkninger, der dengang var påpeget, for at sikre at Museum Amager bevarede sin statsanerkendelse. På visionsseminaret blev der diskuteret, hvordan man skulle gribe kritikken an. Med udgangspunkt i Kulturstyrelsens notat om "God ledelse i Kulturinstitutioner" blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med et oplæg til udvikling og forbedring af Museum Amagers ledelse. Jeg har deltaget i arbejdet, som har varet hele året.

14. og 15. april. 51 medlemmer deltog i årets 2 dages videnudflugt til Karlskrona og Øland. Der var afgang fra Dragør havn kl. 8:30, og første stop var den spændende gamle svenske søfartsby Karlskrona, hvor vi besøgte det store Marinemuseum, og derefter fik vi tid til at udforske byen som er Unescos Verdensarv. Vi kørte videre til Kalmar og overnattede på First Hotel Witt. Aftenen blev afsluttet med festlig middag, sang og socialt samvær. Næste morgen kørte vi til Øland hvor vi besøgte Borgholm Slotsruin og dets museum. Efter frokost var der tid til en tur rundt i Ølands særprægede landskab. Vi var tilbage i Dragør kl. 20:00 mange oplevelser rigere.

21. april. Foredrag om Drogden Fyr i Pakhuset ved lokalarkivar Henning Sørensen. Foredraget blev lavet i samarbejde med Lokalhistorisk Forening.

20. maj. Foredrag om exGGU-kutteren Jyttes tur i det nordøstlige Grønland ved Ole Sejersen blev også afholdt i Pakhuset.  

25. juli. "Lodsens Dag". For fjerde gang afholdt vi en succesrig "Lodsens Dag", som nu må siges at være en tradition, sidste lørdag i juli måned. For første gang startede dagen i regnvejr og ikke mange gæster på havnepladsen foran Danmarks Lodsmuseum, men lige over middag kom solen frem og gæsterne strømmede til. Børnene kunne med en søfartsbog i hånden prøve de mange sjove lærerige maritime aktiviteter, for, efter gennemført deltagelse, at være med i lodtrækning om en is. De voksne kunne fordybe sig i lodseriets spændende historie på museet, som havde gratis adgang den dag. DanPilots moderne lodsbåd lå igen inderst i havnen, og fik besøg af mange gæster. Amager Jagthornsblæsere spillede fra lodstårnet kl. 12:00. Mange blev klogere på lodseri og maritime spørgsmål. Alle de frivillige havde en meget travl dag og ydede en flot energisk indsats. Men aldrig så snart vi havde fået pakket teltene sammen og lukket døren til Lodsstationen, da der kom et voldsomt skybrud, der gennemblødte de sidste hjemadgående frivillige.

15. - 17. september. Frivillige fra vores forening modtog skoleelever i museet i forbindelse med skolernes historieløb. Mange skolebørn skulle bla. løse opgaver om lodseri.

28. september. Sæsonafslutning i Pakhuset for frivillige.

24. november. Foredrag om Søkortdirektør Jens Sørensen, arrangeret i samarbejde med Dragør Museum. Et bestyrelsesmedlems gode kontakt til Kort- og Matrikkelstyrelsen betød, at der blev afviklet et meget interessant foredrag. Der var fyldt til bristepunktet i Pakhuset.

30. november. Julefrokost på sammenskudsbasis for bestyrelsesmedlemmer og frivillige.

December. 3 weekender i december holdt Danmarks Lodsmuseum åbent for gæster, og der var lagt frem til maritimt juleklip. De frivillige havde vagterne, og vi var dermed en del af "Jul i Dragør".

 

Foreningen har sin egen hjemmeside, Danmarkslodsmuseumsforening.dk, som jeg kan anbefale alle at kigge på. Det er en af vores frivillige, der har oprettet siden og vedligeholder den. På siden kan du finde fotos af begivenheder på museet, aktivitetskalender, historiske artikler om lodseriet og referater fra foreningens møder .

En del af de frivillige er også deltager i Elisabethlauget og i Modellauget.

Jeg vil gerne takke alle, der i det forløbne år har hjulpet og støttet Danmarks Lodsmuseumsforening: Museum Amagers ledelse og ansatte, Dragør Museumsforening og Lokalarkivet for godt samarbejde om museale aktiviteter, Dragørs havnefoged og Dragør Nyt for at bringe stof til gavn for museet.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et inspirerende og givende samarbejde. Speciel tak til næstformanden for hans store støtte i alt bestyrelsesarbejdet, herunder den omfattende planlægning af vores årlige videnudflugt. I har alle ydet et stort arbejde for Danmarks Lodsmuseumsforening, administrativt, fagligt, kreativt og socialt.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Aflægelse af regnskab ved kasser Niels Andersen

Regnskabet for 2015 var udsendt sammen med indkaldelsen. For 2015 var indtægterne 29.116 kr. og udgifterne 31.858 kr. Der var et underskud på 2.741,86 kr. Egenkapitalen er herefter på 32.831,96 kr. Regnskabet blev godkendt.

 

4. Forlæggelse af budget og arbejdsplan 2016

Budget ved Niels Andersen. Der er lagt et foreløbigt budget for 2016 ved en fremskrivning af beløbene.

Arbejdsplan ved Ida Clementsen.

1. marts. I starten af marts starter vi nedtagning af den nuværende udstilling med Gamle Søkort. Søkortene, der er et lån på ubestemt tid fra Kort- og Matrikkelstyrelsen, bliver pakket sammen og opbevaret på loftet i Pakhuset.

26. og 27. april. Den årlige udflugt går til Esgjerg og besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Derefter sejler vi til Fanø hvor vi spiser og overnatter på Fanø Vadehavs Center. Næste dag er der tur til Sønderhoe og besøg på Fanø Skibsfart- og Dragtsamling. Prisen for turen er 995 kr. i dobbeltværelse og 1095 kr. for enkeltværelse. Der er tilmelding fra 15. februar til foreningens næstformand Niels Schott Christensen efter først til mølle princippet.

1. maj. "Lodsens hverdag". På nuværende tidspunkt arbejdes der som allerede nævnt på den kommende udstilling. Alle Museum Amagers museer åbner denne dag. Udstillingen betyder et større samarbejde med Dragør Museum, og planen er, at der bliver udviklet en skattejagt, der fører gæsterne rundt, ikke kun på Lodsmuseet, men også på Dragør Museum og ude på havnearealet.

30. juli. Afholder foreningens frivillige "Lodsens Dag"

Frivilliggruppen vil fortsætte deres ihærdige arbejdsindsats med at vedligeholde den gamle lodsstation og sørge for rengøring, kustodevagter og omvisninger af grupper. Samarbejdet med Museum Amagers ledelse er særdeles godt, og vi vil arbejde på, at det også i året der kommer vil være frugtbart for vores forening.

 

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Der var ingen forslag.

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. pr. medlem. Det blev vedtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne Niels Schott Christensen, Niels Andersen, Poul Himmelstrup, Peter Herskind og Mette Mortensen blev genvalgt. Suppleanterne Erling Ravn og Kurt Olesen blev også genvalgt.

8. Valg af revisorer. Revisor Helge Christiansen og revisorsuppleant Axel Lange blev genvalgt.

9. Evt. Claus Ehlers fortalte at lods Hans Bak Jeppesen der døde i december, har skrevet sine omfattende erindringer, ca. 800 sider. Erindringerne er redigeret af Claus Ehlers og udkommer i løbet af sommeren. Kirstine Bak roste bestyrelsen og foreningen for deres store engagement og arbejde for at passe og udvikle Danmarks Lodsmuseum.

Næstformand Niels Schott Christensen roste Ida Clementsen for hendes indsats i Museum Amagers arbejdsgruppe vedr. de nye rammer for Museum Amager.

Formanden takkede Hanne Bendtsen for, at vi kom godt igennem generalforsamlingen, og takkede de fremmødte for en god generalforsamling.

Aftenen sluttede med et meget spændende foredrag. "Et liv som kaptajn på et af verdens største containerskibe" ved kaptajn Jens-Peter Lorentzen.