Referatet kan ses i PDF format nederst på siden (med underskrifter)

Danmarks Lodsmuseumsforening

Generalforsamling 3. marts 2015

Referat

1.    VALG AF DIRIGENT.  Erik Nicolaisen

2.    FORMANDENS BERETNING

Formandens beretning  for Danmarks Lodsmuseumsforening, 2014 ved Ida Clementsen.

Den 27. juni 2007 blev Danmarks Lodsmuseumsforening stiftet, og 4. maj 2011 kunne Danmarks Lodsmuseum åbne dørene for publikum.

Måneder inden havde frivillige sat huset i stand med stor ildhu og arbejdsglæde. Denne arbejdsglæde og store interesse for den gamle lodsstation og for lodshistorie er ikke blevet svækket gennem de mange år. Tværtimod kan bestyrelsen, og jeg som formand, glæde os over, at ingen af de frivillige, der dengang var med til at starte arbejdet, har forladt os frivilligt. Vi har derimod fået nye medlemmer i frivilliggruppen, der er faldet godt ind i det allerede etablerede miljø.

Foreningen afholdt i løbet af 2014, 6 bestyrelsesmøder, og på arbejdsmøder hver anden mandag i ulige uger mødes de over 20 frivillige, som også inkluderer alle i bestyrelsen, for at diskutere lodshistorie, orientere sig om udviklingen på Lodsmuseet og i Museum Amager og byde ind med en arbejdsindsats. Det kan være vedligeholdelsesarbejde og rengøring, udvendigt og indvendigt, forberedelse eller forbedring af udstillingerne og arbejde med nye opgaver på museet. Frivilliggruppen vedligeholder desuden de 2 museumsbåde.  Isbåden Mågen har længe trængt til en ny presenning, og i samarbejde med Dragør Museumsforening er der indkøbt og doneret en ny presenning, som er lavet af den lokale sadelmager.  Den gamle lodsbåd Ravnen bliver efterset og vedligeholdt nødtørftigt. Foreningen har desuden doneret et køleskab til museet.

Bestyrelse og frivilliggruppen har i år deltaget i brandøvelse.

Udkigsplatformen på lodsstationens tagryg som blev ødelagt af en storm, blev repareret i år. Under reparationsarbejdet kunne håndværkerne konstatere, at der var råd i en del af træværket, som derfor også blev udskiftet. Det sidste blev ikke dækket af forsikringen, men da der var sat stillads op, var det hensigtsmæssigt at udskifte de dårlige dele.

Museet holder åbent fra 1. maj til 1. oktober, samt i efterårsferien. Der har været mange museumsgæster på Danmarks Lodsmuseum, men vi vil gerne, at endnu flere får øjnene op for den rigdom de små, men spændende lokalmuseer rummer. I samarbejde med Museum Amager arbejdes der på til stadighed at udvikle og levendegøre museerne og gøre det attraktivt for børn og voksne. Museets kustoder rekrutteres fra frivilliggruppen.

Vi har igen i år haft en ny skattejagt, som mange børn deltager i, når de besøger museet. Der bliver udtrukket en vinder på Lodsens Dag og en vinder, når sæsonen er afsluttet. Der er i år desuden lavet et børneområde i udstillingslokalet med borde og stole, så børnene kan sidde og tegne eller farvelægge de fine kopierede tegninger. 

Efter vores idé er der lavet en "tivolifigur" af lodsen og hans kone i amagerdragt i fuld størrelse. Den står uden for hovedindgangen på havnepladsen. Man kan så forevige sig som lods og frue, med det ægte lodstårn i baggrunden, og det er et rigtig godt trækplaster. Vi har haft visse udfordringer med at finde en ordentlig måde at få figuren ud og ind og sikre den på havnepladsen. 

I 2014 blev simulatoren flyttet op på 1. sal umiddelbart før bådmandsrummet. Af donationen til simulator er der indkøbt harddisk og skærm, således at man, uden at forstyrre andre museumsgæster, kan sidde og øve sig i at navigere og sejle. Og i år har der været nogenlunde styr på teknikken, både hvad angår simulator og AIS’en som står i bådmandsrummet. Med AIS programmet kan man på en skærm følge den aktuelle trafik på Øresund. Helt fejlfrit har det dog ikke været, da vi til stadighed har haft en udfordring med internetforbindelsen. Det er ikke helt let med kompliceret teknik og mange brugere.

Aktiviteterne i årets løb ser sådan ud:

22. marts. Danmarks Lodsmuseumsforening er medlem af Sammenslutningen af museumsforeninger i Danmark SAMMUS. Tre fra bestyrelsen deltog i deres årsmøde i Næstved.

24. april. I forbindelse med forskningens døgn, havde foreningen igen arrangeret et foredrag. Denne gang handlede det om "Rejsen til Trankebar". Foredraget blev holdt på Biblioteket og var åbent for alle.

1. maj 2014 åbnede samtlige museer under Museum Amager med gratis adgang på åbningsdagen. Danmarks Lodsmuseum fortsatte sin fine udstilling af gamle søkort, som frivilliggruppen havde fået op at stå sidste år.

21. og 22. maj havde foreningen inviteret medlemmerne på en 2 dages tur til Svendborg og Marstal. Den  fuldt bookede tur var en stor succes. I strålende sol kørte vi først til Svendborg, hvor vi besøgte Danpilot. Vores bestyrelsesmedlem lods Peter Herskind, ansat ved Danpilot, fortalte om moderne lodseri. Der var mulighed for at se de andre veteranskibe i havnen og Svendborg Kirke. Herefter var der sejltur med veteranskibet Helge i det smukke sydfynske øhav. Så gik turen med færge til Ærø og Marstal, hvor vi blev indkvarteret i det lokale vandrehjem. Næste dag fik vi rundvisning på Marstal Søfartsmuseum. Der var også tid til besøg på Marstal Navigationsskole og i Ærøskøbing. En virkelig god og givende udflugt.

26. juli. For 3. gang afholdt Danmarks Lodsmuseum Lodsens Dag sidste lørdag i juli, og det er et virkelig hyggeligt og sjovt familiearrangement, hvor flere hundrede kigger forbi. Det er alene de frivilliges fortjeneste, idet de står for alle aktiviteter, for opsætning af telte, for plakater og pr. Vi prøver at forny os lidt hvert år, selv om flere af de gode gamle aktiviteter stadig er på programmet. Med en søfartsbog i hånden kunne man uddanne sig i følgende discipliner: Byg din egen lodsbåd, lav et lodsflag, hejs et lodsflag på lodsbåden, find lodsens gebis, lær at morse, lær at navigere, knyt en nøglering og et knob, løft et anker, kast med line samt flere aktiviteter indendørs.   Amager Jagthornsblæsere sørgede igen for den musikalske stemning fra lodstårnet. Også i år lå Danpilots lodsbåd inderst i havnen, så man kunne se en moderne lodsbåd, og at lodseriet stadig er en del af Dragør.

6. august. I forbindelse med hundrede året for 1. verdenskrig, åbnedes en lille særudstilling om minelodsernes arbejde. Der blev udlagt 16.000 miner i farvandet i og omkring Danmark under krigen, hvilket fik store konsekvenser for skibsfarten og lodsernes arbejde.  Udstillingen er lavet af frivillige, og kan ses i forbindelse med søkortudstillingen.

22. september. Vi holdt igen sæsonafslutning for de frivillige og deres partnere. Denne gang i Pakhuset, og det var vi meget glade for, da vejret var til rusk og regn.

17. november. Afholdt bestyrelse og frivilliggruppe den hyggelige årlige julefrokost.

December. Flere frivillige fra vores forening deltog i de aktiviteter der var forberedt i forbindelse med Julekalenderen "Tidsrejsen", og den store turiststrøm til Dragør.

Foreningen har sin egen hjemmeside www.danmarkslodsmuseumsforening.dk, som en af de frivillige har opbygget og vedligeholder. Hjemmesiden er blevet rost meget og ikke uden grund. Den bliver løbende opdateret med nye fotos, taget af vores altid tilstedeværende fotograf, så man kan følge med i foreningens arbejde. På siden ligger tidligere referater og lodshistorisk stof. Her vil man også kunne læse referatet fra denne generalforsamling senere. Hjemmesiden henviser naturligvis til Museum Amagers hjemmeside.

Lodsmuseet hedder Danmarks Lodsmuseum. Det er et ambitiøst navn, som vi gerne vil efterleve på museet. Derfor har vi i år nedsat en gruppe, der arbejder på, at vi også bliver hele Danmarks Lodsmuseum. Målet er at indsamle materiale om alle Danmarks lodserier og udarbejde et digitalt arkiv. Gruppen har lavet et flot og meget gennemarbejdet oplæg, som indeholder beskrivelse af Danmarks 500 års lodshistorie, beskrivelse af Dragør Lodseris historie, samt et ledsagerbrev der foreslås sendt til alle lokalarkiver og søfartsmuseer. Gruppen har samarbejdet med Lokalarkivet og naturligvis Museum Amagers ledelse, som nu har fået overdraget arbejdet til videre udvikling og indsamling af data. Dette flotte stykke arbejde, lavet af foreningens ildsjæle med uvurderlig viden om den lokale historie, falder godt i tråd med det arbejde som Museum Amager er i gang med, idet de er en del af de statsanerkendte museers Søfartspulje, som planlægger et møde i Dragør om lodseri nu til sommer. Flot, flot indsats.

En lille gruppe af de frivillige deltager igen i år i modellauget, hvor de bygger og reparere modelskibe. Vi har også repræsentanter i Elisabethlauget.

I efteråret forlod Museum Amagers leder Ingeborg pludselig sin stilling, hvilket har betydet måneder hvor ledelsen har ligget noget underdrejet. Det er først nu, at vi kan byde en ny leder velkommen. Søren Mentz er startet 1, marts og vi ønsker ham velkommen og glæder os til vores fremtidige samarbejde.

Jeg vil gerne takke alle der i det forløbne år har hjulpet og støttet Danmarks Lodsmuseumsforening: Museum Amager ledelse og ansatte, Dragør Museum, Dragørs Havnefoged, Dragør Nyt og Lokalarkivet.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke hele bestyrelsen og de frivillige for deres engagement og indsats, som ikke kan  roses nok. Alle yder et stort stykke arbejde for vores fælles interesse, Dragørs store maritime historie med fokus på lodseriet.

Formandens beretning blev godkendt.

3.    AFLÆGGELSE AF REGNSKAB  ved kasser Niels Andersen

En gennemgang af regnskabet, som var omdelt. For 2014 var indtægterne 22.567,89 kr. og udgifterne var 33.391,92 kr. Der var altså et underskud på 10.824,03 kr. Underskuddet skyldes  især udgiften til isbådspresenning på 6.000 kr. og ny skærm til simulatoren på 4.275,45 kr.

Egenkapitalen er herefter på 35.573,82 kr.  Regnskabet blev godkendt.

4.    FORELÆGGELSE AF BUDGET OG ARBEJDSPLAN FOR 2015 

 

BUDGET for 2015 ved Niels Andersen

Der er lagt et foreløbigt budget for 2015 ved en fremskrivning, og vi håber, at det holder. Budgettet godkendt.

ARBEJSDSPLAN for 2015  ved Ida Clementsen

14. marts deltager inviterede politikere, bestyrelsesmedlemmer og enkelte frivillige i et visionsseminar på Museum Amager. Man skal diskuterer Museum Amagers fremtid og struktur, samt de krav og anbefalinger                                                    Kulturstyrelsen har til et statsanerkendt museum. Seminaret er iværksat på baggrund af de problemer der har været i forbindelse med Ingeborgs opsigelse, en efterfølgende kritik fra personalet af arbejdsforholdene og et stort underskud på budget 2014. Kulturstyrelsen har desuden berammet et kvalitetstjek af hele Museum Amager til juni.

14 og 15 april tager tilmeldte medlemmer på en 2 dages tur til Sverige, til Karlskrona og Søfartsmuseet. Så går turen til Kalmar hvor vi overnatter. Næste dag køre vi til Borgholm på Øland. Vi kører gennem det spændende Ølandske landskab og tilbage til Dragør.

21. april er der foredrag om Drogden Fyr ved lokalarkivar Henning Sørensen. Foredraget afholdes i Pakhuset og laves i samarbejde med Lokalhistorisk forening.

1. maj åbner alle museerne og Lodsmuseet slår dørene op for deres 5. sæson. Museet viser igen udstillingen med gamle søkort over Øresund, samt særudstillingen om minelodser.

20. maj holder Ole W. Sejersen foredrag om "Jytte", en 28 fods trækutters tur til Grønland. Foredraget afholdes i Pakhuset.

Lørdag 25. juli afholder vi igen Lodsens Dag efter samme succesfulde koncept som de andre år .

Andet:

Vi håber at den gamle lodsbåd Ravnen i år bliver flyttet til sin kommende plads øst for Pakhuset.

Den almindelige vedligeholdelse fortsætter med løbende malerarbejde og små reparationer.

Vi har en plan om at indscanne alle de spændende fotos der findes på Lodsstationen i mapper og skuffer, dels for, at dem der stadig ved noget om, hvad disse fotos viser, får det nedskrevet, og dels for at billederne kan blive tilgængelige for publikum digitalt.

Frem for alt, ønsker vi at fortsætte det gode samarbejde, vi  har med Museum Amagers ledelse, det er afgørende for et godt resultat og en god udvikling af Danmarks Lodsmuseet. 

5.    FORSLAG FRA BESTYRELSEN OG MEDLEMMERNE. 

Ingen forslag

6.    FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT. 

Uændret kontingent 100 kr. pr medlem om året.

7.    VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER.

BESTYRELSEN:

På valg var: Erlan Holtehus, Peter Jans, Bodil Falkenberg og Ida Clementsen.  Ingen andre blev opstillet. Alle genvalgt.

SUPPLEANTER:

Ingen på valg i år.

8.    VALG AF REVISOR:

Helge Christiansen og revisorsuppleant Axel Lange. Begge genvalgt.

9.    EVENTUELT

1. En tak til alle kustoder for et trofast arbejde og en velvillighed til at gå ind i nye opgaver. Især var        

 gruppen stærkt  inde i december i aktiviteterne på Pakhuset. Ved Mette Mortensen

2. Der vil komme tilsvarende julearrangementer næste jul . Ved Morten Dreyer.

3. Tilskud til Museum Amager. Dragør Kommune yder et tilskud årligt på ca. 2,8 mill. kr. Kommunens tilskud                           forudsætning for Museum Amagers statsanerkendelse. Kulturstyrelsen giver derudover et tilskud på ca. 1. million kr

4. Havneprojekterne. Her kom en fremlæggelse ved Ebbe Kyrø (Liste T) om forskellige tiltag. Herefter en kort diskussion om projekterne.

 INDLÆG

 Som en fin afslutning på generalforsamlingen kom et flot og humørfyldt indlæg ved pensioneret chefkaptajn Ole Thorn  om Bornholmstrafikken, skibstyper og andre oplevelser på havet.


 Danmarks Lodsmuseumsforening           Gl. Havn 11          2791 Dragør               www.museumamager.dk