Referat af generalforsamling i Danmarks Lodsmuseumsforening den 18. marts 2014

Foreningens konstituerede formand Ida Clementsen bød velkommen til ca. 50 fremmødte medlemmer.

Ida startede med mindeord om den tidligere formand Thorkil Herskind efterfuldt af 1 minuts stilhed.

1. Valg af dirigent.

Hanne Bendtsen blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved brev til medlemmerne, i Museum Amagers blad og en annonce i Dragør Nyt.

2. Årsberetning:

Danmarks Lodsmuseumsforening 2013 ved konstitueret formand Ida Clementsen.

"2013 i Danmarks Lodsmuseumsforening har været et anderledes år.

Kort efter åbning af museet 1. maj blev vores formand Thorkil Herskind sygemeldt, og det var alvorligt. Thorkil deltog i vores sommerafslutning, grillaften under lodstårnet, men det skulle vise sig, at det var sidste gang vi så ham. Vi mistede ved juletid vores dedikerede formand, og jeg måtte som næstformand og sekretær fortsætte ledelsen af foreningen sammen med bestyrelsen.

Trods denne triste begivenhed, så kan vi kun være tilfredse med årets gang på Lodsmuseet. Igen har bestyrelsen og frivilliggruppen gjort en fantastisk prisværdig indsats og udvist stort engagement for vores fælles interesse, Danmarks Lodsmuseum. Indsatsen kan ikke roses nok.

Bestyrelsen har afholdt 6 møder henover året, og fra 1. februar til 1. december har omkring 20 aktive frivillige og bestyrelsesmedlemmer afholdt arbejdsmøde hver anden mandag. På møderne bliver forskellige idéer og udfordringer vedrørende museet lagt på bordet, og efterfølgende går man i gang med de arbejdsopgaver, der er planlagt. Det er denne fælles arbejdsindsats der holder Lodsmuseet levende.

Bestyrelsen har sammen med frivilliggruppen gennem året stået for den almindelige vedligeholdelse af den gamle lodsstation. De har deltaget som kustodevagterne, for butikkens udseende og vedligehold, for rundvisning ved besøg af grupper, for planlægning af aktiviteter for museets gæster. Arrangeret studieture, planlagt og udformet den nye udstilling i værkstedet. Lavet ny skattejagt for børn, hvor der udtrækkes 2 vindere om året og ikke mindst været arrangør og idéskaber ved det store maritime arrangement "Lodsens Dag".

1. maj 2013 åbnede årets nye udstilling "Gamle Søkort over Øresund". Udstillingen var planlagt og udarbejdet af søkortkyndige medlemmerne i frivilliggruppe, der havde god kontakt til matrikelstyrelsen, der uden vederlag udlånte mange spændende kopier af søkort, som udgør hovedparten af udstillingen. Udstillingen kom desuden til at handle om Danmarks største søkorttegner, Jens Sørensen. En anden gruppe af frivillige fik færdiggjort en flot tredimensionel farvet model af Øresund, der viser havdybden fra Køge Bugt til nord for Helsingør. Lokalarkivet var behjælpelig med en montre med landkendingsbøger. Udstillingen blev omtalt i den lokale presse.

Den 3. maj afholdt foreningen et åbent foredrag, der blev annonceret i Dragør Nyt om "Vinklernes alsidighed med passer, ur og GPS". Foredraget, der var den del af det landsdækkende Forskningens døgn, blev afholdt på biblioteket.

Den 17. juni var bestyrelse og frivilliggruppe på studietur til Søfartsstyrelsens Driftscenter i Korsør, hvor vi fik en spændende rundvisning på stedet. Det var igen frivillige med god kontakt til Driftcenteret, der muliggjorde dette besøg. Vi så desuden det interessante By- og overfartsmuseum. Udflugten foregik i strålende sol og den blev delvist betalt af midler som Erlan og jeg fik fra Thorkils initiativpris på 25.000 kr. Vi fik ialt 10.000 kr. som vi donerede videre til frivilliggruppen.

"Lodsens Dag" 27. juli, som fremover fast ligger sidste lørdag i juli måned, blev atter en stor succes. Vejret var igen med os, og med enkelte nye gode tiltag trak det mange børnefamilier til havnen. Børnene kunne med en søfartsbog i hånden, samle krydser for de aktiviteter de gennemførte, bl.a. Lær at morse, byg en modelbåd, løft et anker, naviger på den lille havnemodel, lav dit eget lodsflag m.m. Børnene havde med en udfyldt søfartsbog chancen for at vinde en af de isbåde, der var doneret af Dragør Is. Omkring 100 børn gennemførte alle posterne. Derudover var der mange voksne forbi, mange turister i byen og en del udlændinge. Vi havde igen i år aftalt med Danpilot at de flyttede deres moderne lodsbåd ind til Dampskibsmolen, således at folk kunne se at det moderne lodseri stadig er en del af Dragør. Den gamle lodsbåd fra Kastrup lå også i havnen. Amager jagthornsblæsere sørgede for den musikalske stemning fra tårn og havneskur.

5. august var bestyrelse og frivilliggruppen en tur på Saltholm. Vi blev kørt rundt med traktor og spiste vores medbragte mad på Holmegården. Turen blev igen betalt af de midler Erlan og jeg fik fra initiativprisen.

1. oktober holdt Lodsmuseet åbent i forbindelse med 70 året for jødernes flugt.

3. oktober havde vi "Åbent hus" på museet, for at interesserede, der endnu ikke havde besøgt Lodsmuseet, fik mulighed for det. Det var pænt besøgt, og der var gæster der, aldrig før havde været på museet.

23. september havde vi sæsonafslutning. Der blev opstillet grill ved lodstårnet, og i sensommersol havde vi en festlig afslutning på dette års åbningsperiode. Som nævnt deltog Thorkil i denne hyggelige afslutning.

2. december holdt bestyrelse og frivilliggruppen julefrokost.

Bestyrelse og frivilliggruppen har desuden påtaget sig at sørge for, at den gamle Lodsbåd Ravnen ser nogenlunde hæderlig ud. Båden er Danmarks ældste lodsbåd fra 1880, og den har i en periode sejlet for lodseriet i Dragør. Båden blev skrabet og malet i sommer, og der er i vinterperioden lagt presenning over den. Båden er i en elendig forfatning, og det er museets håb, at den kan flyttes til et mere egnet sted på havnen og verdækkes, således at den kan bevares for eftertiden. Der er fra bestyrelsens side udarbejdet et forslag, som vi meget håber bliver en Der er igen i år udført vedligeholdelses arbejder på museet, små reparationer, malerarbejde, opsætning af nedfaldne tagsten. Der er opsat nyt toilet i stueetagen. Alt er udført af de frivillige.

I 2013 blev der opstillet en simulator på museet. Frivilliggruppens dygtige håndværkere har bygget et flot flytbart bord og installeret simulatoren, som nu står i det bagerste kontor. Mange har haft stor fornøjelse af at sejle en tur med den nye teknik. Midlerne til simulatoren er taget af tidligere donerede sponsormidler fra Dansk Fransks Rederis fond.

Vi har i perioder kunne bruge AIS programmet, men er til stadighed løbet ind i vanskeligheder med netadgangen. Vi tror på, at det er problemer, der endelig bliver løst i 2014.

Foreningen har fået sin egen hjemmeside www.danmarkslodsmuseumsforening.dk udarbejdet af en It kyndig frivillig. Her kan man følge foreningens aktiviteter, og se billeder fra forskellige arrangementer. På hjemmesiden kan man indmelde sig i foreningen. Der er desuden et link til Museums Amager. Foreningens fotograf får lagt et udvalg af fotos på hjemmesiden.

Danmarks Lodsmuseum har genudgivet vores lille folder, og nu bliver den også trykt på engelsk. Der blev udsendt pressemateriale til den lokale presse og til Lodsens Dag trykt en større plakat. Vi deltog sammen med Dragør Museum og Amager Museum økonomisk med et mindre beløb til trykning af nye postkort og plakater.

Der har været en lille stigning i medlemstallet, vi er nu 215 medlemmer. vi byder de nye medlemmer meget velkommen.

I 2013 blev der oprettet et nyt modellaug, som holder til i Elisabeth skuret. Fra Lodsmuseet deltager flere af de frivillige i denne sjove aktivitet, hvor de restaurerer gamle skibsmodeller som Dragør sømænd byggede til deres drenge.

Sidst på året lagde Lodsmuseet lokaler til i forbindelse med optagelse af DRs julekalender.

Bestyrelsen har gennem året haft et konstruktivt samarbejdet med Museum Amagers ledelse. Foreningen har 2 bestyrelsesmedlemmer i Museum Amagers bestyrelse og een repræsentant i forretningsudvalget.

Frivilliggruppen og Lodsmuseumsforeningens bestyrelse deltager alle aktivt i arbejdet på Lodsmuseet, og gennem de år museet har været åbent, er entusiasmen og sammenholdet fortsat meget inspirerende. Det tegner kun godt for fremtiden. Vi er det mindste og det nyeste museum i den store organisation, men vi bidrager med en stor arbejdsindsats, og vi er med til at fuldende det historiske billede af Dragørs fantastiske maritime

baggrund ved at holde den gamle Lodsstation åben og vise Lodseriets historie for alle, som er interesseret."

Årsberetningen blev godkendt under klapsalver.

3. Aflæggelse af regnskab.

Kassereren Niels Andersen havde omdelt regnskab for 2013.Kassebeholdningen er på 46.397,85 kr., idet der har været et underskud på simulatoren på 21.629,12 kr. Der er i alt 215 medlemmer i foreningen. Regnskabet blev herefter godkendt med klapsalver

4.a) Budget.

Niels Andersen fremlagde budgettet, som er en almindelig fremskrivning i forhold til 2013-regnskabet. Budgettet blev godkendt.

4 b) Arbejdsplaner for 2014 ved Ida Clementsen.

Lørdag 22. marts deltager 3 bestyrelsesmedlemmer i SAMMUS årsmødet i Næstved. SAMMUS er sammenslutningen af museumsforeninger i Danmark. Torsdag 24. april arrangeres foredrag "Rejsen til Tranquebar" på Dragør Bibliotek. Foredraget er gratis og der er adgang for alle.

Museet åbner 1. maj Udstillingsplanen for 2014 er at udbygge den allerede eksisterende udstilling om gamle søkort over Øresund. I anledning af 100 året for første verdenskrig, vil vi supplere søkortudstillingen med oversigt over minering af Øresund. Her samarbejder vi med Lokalarkivet og naturligvis Museum Amager. Det er tanken at udstillingen først åbner henover sommeren. Nye aktiviteter: ny skattejagt for børn, opsat bord og lille stol, så børnene kan sidde og tegne. Foran museet opstilles 2 store malede figurer, som man kan stikke hovedet igennem og blive foreviget som stout lods med frue.

Tirsdag og onsdag 20. og 21. maj er der planlagt en 2 dages medlemsudflugt til Marstal. Vi har i januar udsendt invitation til samtlige medlemmer. Der bliver besøg hos Danpilot i Svendborg havn, sejltur med en af museums bådene. Så sejler vi til Ærø hvor vi besøger Marstal Museum, Søfartsskolen og Ærøskøbing. Turen er fuldt booket. Man kan evt. skrive sig op på venteliste hos Niels V.

Lørdag 26. juli afholdes Lodsens Dag efter samme succesfulde koncept som de andre år.

Bygningen: Udkigstårnet blev delvist blæst ned i stormen ved juletid. Det er en forsikringssag som Museum Amager tager sig af, og det nye tårn Andet Lodsmuseumsforeningen vil fortsætte det gode samarbejde med Museum Amager. For nok har vi en aktiv og dynamisk frivilliggruppe, der på alle planer deltager i den daglige arbejdsgang. Men det er afgørende for den fremtidige drift af Danmarks Lodsmuseum, at der hele tiden er konstruktiv dialog mellem foreningen og den overordnede ledelse, som ligger inde med den museale viden og ikke at glemme med 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Der var ingen forslag 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. pr. medlem blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Genvalg af Niels V. Schott Christensen, Peter Herskind, Mette Mortensen og Poul Himmelstrup. Suppleant Bodil Falkenberg indtræder i bestyrelsen i stedet for Thorkild Herskind. Suppleanter: Kurt Mathiesen ønskede ikke genvalg. Valgt blev Kurt Olesen og Erling Ravn.

8. Valg af revisorer.

Helge Christiansen og revisorsuppleant Axel Lange fortsætter.

9. Eventuelt.

Et af medlemmerne havde set en flot model af Drogden fyr på museet ved Gilleleje Fyr og mente, at det ville være passende at få denne model til Lodsmuseet. Der var almindelig opbakning om forslaget.

Som kustodeansvarlig udtalte Mette Mortensenen tak til Erik Christensen for hans kustodearbejde i 2013. Anna Lise Juelsberg overtager tirsdagsvagten og de resterende dage tages af de tidligere kustoder. Vi har ikke så stort et besøgstal men en del grupper fra sejlklubber og andre foreninger kommer forbi. I den kommende sæson har vi en fin adgang til internettet, så vores AIS-system kan bruges.

Aflønningsadministrationen fortsætter, så vi kan bytte vagter. Sidst en stor tak til de trofaste kustoder.

Ordstyrer og formand sagde tak for en god generalforsamling, og herefter fik vi et foredrag af havnefoged John Strøbæk om Søredning i Danmark, Grønland og Afrika.

Ida Clementsen

Formand

Hanne Bendtsen

Dirigent

Mette Mortensen

Referent

 Danmarks Lodsmuseumsforening, Gl. Havn 11, 2791 Dragør                  www.museumamager.dk