Referat af generalforsamling i Danmarks Lodsmuseumsforening
12. marts 2013

Foreningens formand Thorkil Herskind bød velkommen til ca. 50 fremmødte medlemmer.

1. Valg af dirigent.
Hanne Bendtsen blev valgt som dirigent, og hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved brev udsendt til medlemmerne dateret 25. februar, meddelelse i Museum Amagers blad nr. 12 fra februar, samt reminder i Dragør Nyt 12. marts.

2. Formandens beretning:
Endnu en fantastisk indsats af frivilliggruppen på omkring 20 deltagere har været i gang i hele perioden i Lodsbygnin-gen siden sidste års generalforsamling. Det er foreningens 6. år, som jeg vil prøve at se tilbage på med et lille historisk tilbageblik.
Fortællingen om lodserne rækker langt tilbage i tiden, helt til den 8. marts 1684, hvor de første kgl. privilegerede lod-ser blev udnævnt af Christian V, ja længere endnu tilbage til slaget i Køge Bugt i 1677, hvor kendtmænd/lodsmænd fra Dragør lokkede fjenden på grund, gennemført til fuldkommenhed under kommando af Niels Juels.
Danmarks Lodsmuseum repræsenterer det yngste museum af 3 i Dragør, og Danmarks Lodsmuseumsforening er med vore få år på bagen på vej til at finde vor plads i dette selskab, som en del af det statsanerkendte Museum Amager, med 2 repræsentanter i denne bestyrelse.
Beretningen om det forgangne år skal først og fremmest være en hyldest til og en tak for frivilliggruppens og bestyrel-sens enestående indsats. Hver 2. mandag, bortset fra nogle få mandage omkring jul, møder de frivillige op i Lodsbyg-ningen og gennemfører de planlagte arbejdsopgaver.
Formandens opgave har primært været at sikre, at alle har følt sig godt tilpas i kredsen. Jeg tror selv, at det er lykke-des.
Vi mistede den 9. juni 2012 et højt respekteret og skattet medlem af vor bestyrelse Jens Lydom Christensen, som blev lods i Dragør i 1967. Da Dragør Lodseri skulle have ny formand i 1976 faldt valget naturligt på Jens. Dragør Lodseris 300 års jubilæum 8. marts 1984 blev fejret under hans formandskab. Få måneder senere blev Sundets lodserier nedlagt og sammenlagt til Sundet Lodseri. I 1995 blev Jens pensioneret som lods. Æret være hans minde.
Den 28. juli 2012 afholdt Museum Amager og Lodsmuseumsforeningens frivillige ”Lodsens Dag på Dragør Havn”. Det blev et smukt tilløbsstykke til glæde for ca. 1.000 besøgende. Der blev gennemført en lang række aktiviteter: Fi-skedam, knyttebod, lav din egen lodsbåd, lav dit eget lodsflag, lær at navigere, lær at binde knob, løft et tungt anker, hejs et lodsflag, prøv et AIS-program, lær at morse, skattejagt, Skipper Skræks skema, udfyld en søfartsbog, alt sam-men en lang række muligheder, der blev flittigt benyttet.
Dan Pilots lodsbåd lå i den gamle havn, samt 2 ældre lodsbåde, en fra Kastrup og en fra København, der var inviteret til at deltage. Amagerlands Jagthornblæsere leverede et stemningsfyldt musikalsk indslag.
To gange i 2012 har lykkens gudinde udtrukket glade vindere af vor populære skattejagt for børn, hvor gevinsten har været en model af skibet ”Veritas”.
Frivilliggruppen foretog en spændende og givende udflugt i begyndelsen af september 2012 til Lodshuset på Albuen i Nakskov Fjord.
Her i starten af 2013 har vi meldt os ind i foreningen ”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark”, som er en landsdækkende forening for interesseorganisationer der driver eller støtter museer.
I november 2012 fik jeg overrakt Dragør Kommunes nye Initiativpris på 25.000 kr. for mit arbejde for Danmarks Lodsmuseumsforening. Da det er en personlig pris, delte jeg den op i 5 portioner med 5.000 kr. til dem der i sin tid bragte sagen på bane, nemlig Erlan Holtehus og Peter Herskind. En portion til vor næstformand og sekretær Ida Cle-mentsen. Restbeløbet delte jeg med en forstående hustru.
Antallet af besøgende har givet anledning til en diskussion med Museum Amagers ledelse. Vort besøgstal i 2012 var 1994 gæster. Vi må naturligvis sikre et højere antal gæster ved en bedre markedsføring, skiltning, promovering m.m. Vi ligger jo smukt placeret ved byens vartegn, lodstårnet, men i 2. række efter Dragør Museum, der har dobbelt så mange besøgende.
Det er aftalt med vor næstformand Ida Clementsen, at hun under dagsordenens pkt. 4 vil redegøre for udførte og plan-lagte opgaver.
Min beretning skal slutte med en stor tak Museum Amagers ledelse, frivilliggruppen og bestyrelsen for et aldrig svig-tende engagement og gennemførelsen af inspirerende ideer for Danmarks Lodsmuseum.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Danmarks Lodsmuseumsforening Gl. Havn 11 2791 Dragør www.museumamager.dk

3. Kassererens beretning.
Kassereren Niels Andersen havde omdelt regnskabet for 2012. Kassebeholdningen er på 66.776,03 kr. incl. 2 donationer på henholdsvis 50.000 kr. og 3.000 kr. Der er i alt 203 medlemmer af foreningen.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Der var et enkelt spørgsmål om de få renteindtægter. Niels kunne orientere at det var, hvad Bank Nordik gav i rente.

4. Budget og arbejdsplan.
Niels Andersen havde trykt budget for 2013 på bagsiden af det omdelte regnskab.
Ida Clementsen fortalte om de mange arbejdsopgaver som frivilliggruppen havde løst i 2013, bl.a. - maling af døre, vinduer og gulv, reparationer af vægge, etablering af udstillingshylder til butikken, daglig vedligeholdelse og rengø-ring, ny folder på dansk og engelsk, dokumentation af indsatsen i form af fotos, samt færdiggørelse af den tredje lods-film om Nutidens Lodseri.
Kommende arbejdsplaner er:
Ny udstilling med gamle søkort, der også skal rumme den model af Øresund, som nogle af de frivillige startede på før jul. Etablering af sikker internet forbindelse, således at AIS programmet kan køre stabilt. Stadig vedvarende vedlige-holdelse af bygning udvendig og indvendig. Oprettelse af foreningens nye hjemmeside. Udvikle PR siden med bedre skiltning. Gentage Lodsens dag.
I samarbejde med Dragør Museum og Amagermuseet vil der i 2013 blive trykt nye postkort og plakater, også til Lods-museet.
Der er planlagt et foredrag 3. maj om ”Vinklernes alsidighed med passer, ur og GPS. Foredraget er for alle.
Erlan Holtehus og Ida Clementsen har videregivet deres 2 donationer på hver 5.000 kr. til frivilliggruppen. Pengene vil blive brugt på kommende fælles relevante udflugter og andre aktiviteter.

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet er uændret 100 kr. pr. medlem.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Thorkil Herskind, Ida Clementsen og Erlan Holtehus blev genvalgt. Peter Jans blev valgt i stedet for afdøde Jens Lydom.
Suppleant Kurt Mathisen blev genvalgt og Bodil Falkenberg blev valgt som ny suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Helge Christiansen og Axel Lange blev genvalgt.

9. Evt.
Mette Mortensen, som har været ansvarlig for kustodernes vagter, takkede kustoderne for deres indsats.
Der var en kort snak om den dårlige internetforbindelse i havnen. Problemet kan måske kunne løses i samarbejde med havnekontoret.
Ingeborg Philipsen fik derefter ordet. Museum Amager kunne ikke klare at løfte den store opgave og udfordring det er at lede flere museer med mange gamle vedligeholdelseskrævende bygninger, hvis ikke der var frivillige der hjalp. Mange museer misunder os det flotte arbejde de frivillige laver på Lodsmuseet og Amagermuseet.
Der har været lidt usikkerhed om åbningstiderne, som nok skal falde på plads inden sæsonen starter. Der har været et stødt stigende besøgstal på museerne i 2013 ca. 25 % flere gæster fandt vej til museerne.
Pakhusets udlejer er opsagt pr 1. oktober, og det er meningen at huset fremover skal bruges til møder, koncerter, for-samlingshus for alle. Der vil ikke blive serveret mad fremover.
Ledelsen er på vej med en fondsansøgning, der bl.a. skal forbedre de permanente udstillinger på Dragør - og Lodsmu-seet, som skal give historien liv og folk tid til fordybelse. Der er forsøgt et samarbejde med Den Blå Planet. Måske den kommende dykkerudstilling på Dragør Museum give anledning til at Den Blå Planet reagerer på ledelsens henvendel-se. Ingeborg nævnte den nye museumslov, samarbejdet med andre museer og at de er kommet på Facebook.
Der var forskellige indlæg om bedre skiltning til fordel for Lodsmuseet. Et større officielt skilt med henvisning til Lodsmuseet er ikke helt let at få, det kræver at museet opfylder visse krav.
Der blev bl.a. nævnt at mindre informative skilte rundt om i byen og på havnen kan komme på tale. Her er Lokalarki-vet, Beboerforeningen og Lokalhistorisk forening ind over.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Formanden takkede Hanne Bendtsen for god ledelse af mødet. Han overrakte dirigenten et par flasker vin.
Til minde om afdøde lodsformand Jens Lydom, blev filmen om ham vist.
Derefter viste fotograf Jørgen D. Petersen fra lokalarkivet, før og nu billeder fra Dragør Havn.
Jørgen D. Petersen modtog ligeledes et par flasker vin.

Dato

Thorkil Herskind           Hanne Bendtsen           Ida Clementse

                  Formand                         Dirigent        Referent og næstformand