Referat af generalforsamling i Danmarks Lodsmuseumsforening
13. marts 2012.

Foreningens formand Thorkil Herskind bød velkommen til ca. 50 fremmødte medlemmer.

1) Valg af dirigent.
Hanne Bendtsen blev valgt som dirigent, og hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
ved annonce i Dragør Nyt 6. marts og brev udsendt til medlemmerne dateret 27. februar og i sidste
nr. af museumsbladet.

2) Formandens beretning.
Foreningens 5. år skrider planmæssigt frem. En fantastisk indsats har været i gang i Lodsbygningen i hele perioden siden sidste års generalforsamling.
4. maj 2011 åbnede lodsmuseet under stor festivitas i en flagsmykket by og havn med musik leveret af Marinens Tambourkorps gennem Kongevejen og nede på havnen, og med åbningstaler af ikke mindst borgmesteren.
Vi havde åben servering af sandwichs, øl, vin og vand på havnepladsen, og vi diskuterer stadig, hvor mange der deltog. Det var i hvert fald flere hundrede!!! En festlig dag vi sent vil glemme.
Føtex, SuperBest, grønthandleren på kongevejen og Jørgen Clausen havde sponseret mad, drikkevarer, blomster og højtaleranlæg. To kvindelige medlemmer havde smurt 600 sandwichs, der forsvandt som dug for solen.
Det er virkelig en stor glæde, at se det engagement frivilliggruppen på over 20 medlemmer lægger for dagen, med fast mødedag hver 2. mandag på ulige uger, og hvor de slider med en række praktiske opgavers løsning, og også på andre af ugens dage. da nævner senere de løste arbejdsopgaver.
En stor tak til frivilliggruppen skal hermed lyde fra bestyrelsen med vores frivillige vicevært Kurt Olesen i spidsen.
Min egen indsats i frivilliggruppen har været at sørge for, at alle trives under dagens arbejde. Jeg må overlade til andre, at afgøre om min indsats har været god nok.
Der er således blevet afholdt en lang række møder i og især udenfor bestyrelsen.
Tak til videogruppen på Wiedergården som over snart 2 år har lavet 3 lodsfilm i samarbejde med vort bestyrelsesmedlem Poul Himmelstrup. Filmene giver et fornemt billede af 300 års lodshistorie. Som anført i vor dagsorden skal vi se den 3. film her i aften. Alle 3 film samles på en CD af en times spilletid, og den vil senere kunne købes for et meget beskedent beløb, 50 kr., i museets åbningstid.
Et nyt spændende vartegn for museet er de to flotte vager opsat udenfor indgangen til lodsmuseet. Vagerne er doneret af Farvandsvæsenets Driftcenter og formidlet af en aktiv frivillig.
Vi har i samarbejde med Museum Amagers ledelse 3 meget moderne lodsrelevante teknikker under overvejelse eller etablering: En radarscanner indendørs i lodstårnet, så man, ikke fra lodstårnet, men på 1. sal i lodsbygningen kan se og følge skibene ud for Dragør.
• Et VHF anlæg, så man kan høre flere skibskanaler i Lodsbygningen, i stuen og på 1. sal.
• Et AIS anlæg. Der er givet tilladelse til at vi rent undtagelsesvist må vise trafikken i en radius på 50 sømil i Øresund.
• En simulator. Det mest komplicerede projekt. Det koster mange penge; men vi har allerede fået doneret 50.000 kr. fra Det Dansk Franske Dampskibsselskabs Fond.
Som en stor og gammel søfartsnation er det uhyre relevant at vise vor ungdom, hvad der sker i nutiden til søs.
Der er lavet en festlig skattejagt, som allerede er blevet fulgt af rigtig mange børn.
Samarbejdet med Museum Amagers ledelse er helt enestående. Museumsleder Ginna Sørensen og museumsinspektør Ingeborg Philipsen har udarbejdet et spændende oplæg til vort videre virke, i overensstemmelse med de krav de museumsfaglige myndigheder stiller.
Danmarks Lodsmuseum vil i den kommende åbningssæson have samme åbningstider som de øvrige museer, med én fælles billet til samme pris, der giver adgang til alle 4 museer i Dragør samme dag.
Det er mig magtpåliggende her at takke foreningens næstformand og sekretær Ida Clementsen for en helt enestående indsats for foreningen.
Sidste punkt i min beretning skal også være en stor tak til Museum Amager, frivilliggruppen og foreningens bestyrelse for et aldrig svigtende engagement og gennemførelsen af inspirerende ideer for Danmarks Lodsmuseum.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

3) Kassererens beretning.
Kassereren Niels Andersen omdelte regnskabet for 2011, og gennemgik årets tal.
Kassebeholdningen er på 57.792,49 kr. incl. donationen på 50.000 kr. Der er i alt 286 medlemmer.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4) Budget og arbejdsplan.
Der foreligger ikke noget budget for 2012, idet udgifterne til driften endnu ikke er fastlagt.
Ida oplæste en lang liste, der viste den store arbejdsindsats, der er ydet i årets løb bla.
malerarbejde, udvendig murerarbejde, reparationer af div. skader, istandsættelse af ”værkstedet” så vi kunne etablerer en udstillingen i 2011, etablering af biograf til de 3 lodsfilm.
Kommende arbejder er fortsat vedligeholdelse og reparation af udkigstårnet.

5) Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Der var ingen forslag.

6) Fastsættelse af kontingent.
Kontingent 100 kr. pr. medlem, således at vi nu har samme medlemskontingent som de andre museumsforeninger.

7) Valg af bestyrelse incl. suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmerne Peter Herskind, Niels Andersen, Niels Schott Christensen og Poul Himmelstrup blev genvalgt.
Richard Barth ønskede ikke genvalg. Mette Mortensen fra frivilliggruppen blev valgt.
Suppleant Kurt Mathiesen blev genvalgt. Erik Nicholaisen ønskede ikke genvalg. Peter Jans fra frivilliggruppen blev valgt.

8) Valg af revisor Helge Christiansen og revisorsuppleant Axel Lange.
Begge blev genvalgt.

9) Evt.
Mette Mortensen fortalte om kustodearbejdet, som hun er ansvarlig for, og efterlyste flere kustoder til de mange vagter, som nu er lønnede.
Ida fortalte om ”Lodsens dag”, som vi foreslår foreningen afholder i sensommeren, idet der ikke afholdes Maritimt Marked i år.
Thorkil fortalte, at der bliver lavet et udvalg der kan udrede, hvad der skal gøres med den gamle lodsbåd ”Ravnen” fra 1880, og efterlyste interesserede.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Formanden takkede Hanne Bendtsen for god ledelse af mødet. Han overrakte dirigenten en god flaske vin.
Richard fik en flaske som afgående medlem, Erik får sin senere, og Ida Clementsen fik en forårsblomst for sin indsats.
Så blev den 3. lodsfilm vist om det nutidige lodseri. En flot og spændende film med bestyrelsesmedlem Peter Herskind i hovedrollen som arbejdende lods gennem Øresund.
Ginna Sørensen fra Museum Amager fortalte spændende og medrivende om museumsarbejde i og udenfor Danmark. Ginna modtog også en flaske vin.